GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia

SOAL PAI SEMESTER GANJIL SMP KELAS IX

December 7th, 2012
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SANGALLA’
Rantealang, Kec. Sangalla’ Selatan, Kab. Tana Toraja.
 
 ULANGAN UMUM SEMESTEN GANJIL
 
  TAHUN PELAJARAN     : 2013/2014
                                      MATA PELAJARAN        : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
                                      K E L A S                            : IX
                                      W A K T U                          : 90 menit
 
 
PETUNJUK UMUM
1.Isikan Identitas(Nomor Peserta)Anda dalam lembar jawaban yang tersedia
2.Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat.
3.Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya
4.Laporkan kepada pengawas bilamana terdapat tulisan yang kurang jelas atau jumlah soal kurang.
5,.Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas.
 
1.  Nama surat At Tiin diambil dari kata ”   ÈûüÏnG9$#ur  ” yang terdapat pada ayat ….
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. Keempat
 
žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxåur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# óOßgn=sù íô_r& çŽöxî 5bqãYøÿxE ÇÏÈ  
2. Berdasarkat Q.S. At tiin : 6 orang yang beriman dan beramal shaleh akan mendapatkan ….
a. Rizki yang berlimpah
b. Pahala yang tidak terputus
c. penghormatan dari masyarakat
d. Keberkahan di dunia dan akhirat
 
¢OèO çm»tR÷ŠyŠu‘ Ÿ@xÿó™r& tû,Î#Ïÿ»y™ ÇÎÈ  
 
 3. Manusia yang tidak beriman dan tidak beramal shaleh akan dikembalikan Allah ke ….
a. dalam neraka jahanam
b. Tempat yang serendah-rendahnya
c. Alam akhirat yang kekal
d. Jurang kehinaan
 
4. Allah akan memberikan pahala yang tidak ada putus-putusnya kepada orang yang ….
a. berjihad di jalan Allah
b. membaca shalawat kepada Nabi
c. beriman dan beramal shaleh
d. bertaqwa dan rendah hati
 
5. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tiin ayat 4 :
 Kandungan makna yang paling tepat dalam ayat tersebut adalah “bahwa Allah SWT…. “.
a. memberikan akal dalam bentuk yang sempurna.
 b. menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya
 c. akan melemparkan manusia yang tidak mau bersyukur.
 d. menyempurnakan manusia dalam bentuk yang indah-indahnya
 
 6.   الْعِلْمِفَرِيْضَةعَلَىكُلِّمُسْلِمٍ مٍطَلَبُ
Kandungan hadist di atas adalah. …
a. Tuntutlah ilmu dari buaian sampai ke liang lahat
b. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim
c. Mernuntut ilmu memudahkan masuk surga
d. Menuntut ilmu sepanjang umur
  
7.  Yang termasuk kelebihan orang berilmu adalah ,….
a. Bahagia dunia dan akhirat
b. Bisa berhitung
c. Dapat membaca
d. Sengsara dalam hidupnya
 
8. Apabila hari kiamat terjadi, seluruh ummat manusia akan dikumpulkan di, …
a. Neraka
b. Surga
c. Padang Mahsyar
d. Padang Sahara
 
9. Hari kiamat biasa juga disebut yaumul ba’ats yang artinya, …
a. Hari kebangkitan
b. Hari kebahagiaan
c. Hari Pembalasan
d. Hari Pertimbangan
 
10. Hari perhitungan amal seluruh umat manusia disebut …
a. Yaumul mahsyar
b. Yaumul ba’ats
c. Yaumul Kiyamah
d. Yaumul khulud.
 
11..Kiamat kubro merupakan peristiwa yang amat dahsyat, diawali dengan tiupan sangkakala yang pertama. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah ….
a. Jibril
b. Mikail
c. Israfil
d. Israil
 
12. Batas antara alam dunia dan alam akhirat disebut alam ….
a. barzakh
b. Makhsyar
c. Ghaib
d. bathin
 
13. Menurut bahasa qanaah artinya adalah ….
a. Sabar
b. sederhana
c. cukup
d. bersahaja
 
14. Seseorang yang telah memiliki sikap qanaah, maka sikapnya terhadap harta yang akan dia  lakukan adalah ….
a. malas bekerja dan selalu berpangku tangan
b. menunggu pemberian orang lain
c. giat bekerja dan bersabar
d. Menyerahkan semua urusan kepada Allah
 
15. Orang yang qanaah jika menemui kegagalan tidak akan kecewa dan berputus asa, karena dia punya keyakinan bahwa dibalik semua peristiwa pasti ada ….
a. jalan keluarnya
b. hikmahnya
c. keuntungannya
d. kebaikannya
 
16. Yang tidak termasuk manfaat atau fungsi sifat qanaah berkut ini adalah ….
a. meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
b.terhindar dari sikap tamak dan serakah
c. memupuk jiwa sabar dan tawakal
d. Mudah bergaul dan senang menabung
 
17. Diantara perilaku yang mencerminkan sifat qanaah adalah ….
a. Giat bekerja dan berusaha
b. meratapi kegagalan
c. terus menerus mencari harta
d. merasa kurang dengan harta yang ada
 
18. Jika dalam mencapai cita-citanya menemui kegagalan, maka yang akan dilakukan oleh orang  yang qanaah adalah ….
a. berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendapatkannya
b. sabar dan husnudzhan dengan keputusan Allah
c. pasarah saja menerima keadaan yang terjadi
d. mencari cita-cita yang lain
 
19. Sikap tenggang rasa dan saling menghormati hak orang lain disebut ….
a. tawadlu
b. tawakuf
c. tadlaru
d. tasamuh
 
20. Ajaran Islam membenarkan toleransi dalam berbagai bidang kecuali dalam masalah ….
a. ekonomi dan sosial
. politik dan budaya
c. Aqidah dan Ibadah
d. kemanusian dan kemasyarakatan 
 
21. Alat yang boleh dipergunakan untuk menyembelih terbuat dari ….
a. Kuku
b. Gigi
c. tulang
d. Bambu
 
22. Hukum menyembelih hewan dengan cara mekanik adalah ….
a. boleh
b. haram
c. Sunah
d. Makruh
 
23. Pak Sarik mencuri kambing milik Pak Malik. Kemudian kambing itu disembelihnya dengan
cara yang sesuai syariat Islam. Hukum memakan daging tersebut adalah ….
a. haram
b. halal
c. makruh
d. Mubah
 
24. Ketika dilakukan penyembelihan, hewannya dihadapkan ke arah ….
a. orang yang menyembelih
b. orang yang nonton
c. Baitul Maqdis
d. Baitullah (kiblat)
 
25. Menurut bahasa aqiqah berarti ….
a. bayi yang lahir dengan selamat
b. hajatan atas lahirnya seorang bayi
c. Bulu atau rambut bayi yang baru lahir
d. Mencukur rambut bayi yang baru lahir
 
26. Penyembelihan hewan aqiqah disunatkan dilakukan pada hari ke ….
a. 7
b. 14
c. 21
d. 40
 
 27. Melaksanakan aqiqah hukumnya adalah sunnah bagi ….
a. kerabat dekat sianak
b. orang yang menanggung sianak
c. Anak itu sendiri jika sudah dewasa
d. kerabat dekat sianak
 
28. Jika bayi yang dilahirkan itu laki-laki maka disunatkan menyembelih kambing … ekor
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
 
29.. Berikut ini jenis hewan yang tidak bisa digunakan untuk ibadah qurban adalah ….
a. kambing
b. unta
c. beruang
d. Kerbau
 
30. Diantara syarat hewan yang boleh dijadikan qurban adalah ….
a. Berbadan besar dan kuat
b. Cukup umur dan sehat
c. bertanduk panjang dan lincah
d. Tidak galak dan berbulu tebal
 
31. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada tanggal ….
a. 10 – 13 Dzulqa’dah
b. 11 – 13 Dzulqa’dah
c. 10 – 13 Dzulhijjah
d. 11 – 13 Dzulhijjah
 
32. Berqurban dengan seekor sapi atau kerbau berlaku untuk … orang
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8
 
33. Binatang ternak berikut ini yang boleh dijadikan hewan qurban adalah ….
a. giginya telah berganti
b. kakinya patah
c. matanya buta
d. telinganya buntung
 
34. Yang tidak termasuk syarat wajib haji adalah ….
a. Islam
b. Baligh
c berakal
d. Niat
 
35. Di bawah ini yang tidak termasuk larangan ketika melaksanakan ibadah haji adalah…
a. Memotong Kuku
b. Berburu binatang
c. Memakai Topi
d. Belanja pakaian
 
36. Pelaksanaan ibadah haji dengan cara mengerjakan umroh terlebih dahulu, kemudian
mengerjakan haji disebut ….
a. Tamatuk
b. Qiran
c. ifrad
d. Mardud
 
37. Bagi ummat Islam yang mampu melaksanakan ibadah haji hukumnya ….
a. sunat
b. mahkruh
c. wajib
d. mubah
 
 38. Seseorang disebut telah mampu melaksanakan ibadah haji jika telah memenuhi kriteria berikut, Kecuali,…
a. sehat jasmani
b. ada kendaraan
c. ada bekal
d. punya pengawal
 
39. Thawaf yang menjadi rukun haji disebut thawaf ….
a. Qudum
b. Ifadah
c. nazar
d. Wada
 
40. Yang membedakan antara rukun haji dan rukun umrah adalah ….
a. Rukun haji Tidak ada wukuf
b. Rukun Umrah tidak ada wukuf
c. Rukun haji tidak ada thawaf
d. Rukun umrah tidak ada thaw
 
41. Thawaf pamitan dalam pelaksanaan ibadah haji disebut thawaf ….
a. Qudum
b. Wada
c. ifadah
d. Nazar
 
42. Sa’i dilakukan diantara bukit shafa dan bukit ….
a. Marwah
b. uhud
c. Nur
d. Qubais
 
43. Melaksanakan ketentuan rukun ibadah haji secara berurutan disebut ….
a. Ihram
b. Tertib
c. wukuf
d. patuh
 
44. Salah satu hikmah melaksanakan ibadah haji adalah ….
a. menciptakan persatuan dan kesatuan ummat
b. mendapat pengalaman yang berharga
c. bisa melihat langsung bentuknya ka’bah
d. dapat merasakan panasnya padang arafah.
 
45. Berikut ini yang tidak termasuk cara penyebaran Islam ke Nusantara adalah ….
a. Perdagangan
b. Peperangan
c. Hubungan Sosial
d. Pendidikan
 
46. Selain berdagang mencari keuntungan, tujuan para saudagar muslim datang ke Nusantara adalah untuk ….
a. mendirikan negara baru
b. Meluaskan wilayah jajahan
c. Mencari rempah-rempah
d. Menyebarkan Agama Isl
 
47. Kerajaan Islam pertama di Jawa adalah ….
a. Banten
b. Demak
c. Samudera Pasai
d. Cirebon
 
 48. Raja Kerajaan Islam Goa yang pertama adalah ….
a. Raja dewa
b. Nurullah
c. Sultan abdullah awwalul islam
d. Trenggono
 
49. Berikut ini yang tidak termasuk Faktor Pendukung tersebarnya Islam di Nusantara adalah .
a. Disampaikan dengan cara peperangan
b. Islam adalah agama yang tidak mengenal kasta
c. Para Da’i dan Mubaligh menunjukan sikap teladan
d. Para raja yang telah masuk Islam ikut aktif dalam menyebarkan Islam
 
50. Sultan Iskandar Muda memerintah di kerajaan …
a. Jawa
b. Sumbawa
c. Aceh
d. Sulawesi
  
 
 
 

Peran Guru dalam dunia Maya

December 3rd, 2012

Program Depdiknas tentang bebas buta TI bagi para guru pada tahun 2012 dan perlunya keahlian TI dimasukkan dalam uji sertifikasi guru (KOMPAS.Com, 7/9-2009)), dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sangat ironis, kalau di era digital dan globalisasi, masih ada guru yang gagap teknologi. Menurut Forrester, ada 6 tingkat partisipasi (Social Technographics) di ranah maya. Anak tangga terendah adalah inactives. Selanjutnya; spectators, joiners, collectors, critics, dan tertinggi adalah creators. Kondisi saat ini mayoritas guru masih dalam tahap inactives dan spectators. Beberapa diantaranya sudah ada dalam tahap joiners; yaitu aktif berinteraksi sosial di situs jejaring sosial dan melengkapinya dengan profil diri. Lebih sedikit lagi yang melakukan collectors (membaca blog dengan menggunakan RSS feed reader).
Melalui program Depdiknas ini, diharapkan guru minimal sudah dalam kategori critics. Indonesia membutuhkan orang-orang yang mau berbagi pemikiran dan pengalaman di internet. Alangkah indahnya jika ranah maya dipenuhi dengan banyak konten positif. Guru, mulailah dengan aktif memberikan banyak komentar, merespons beragam pertanyaan di internet forum dan melakukan kritik serta solusinya terhadap berbagai masalah pendidikan. Jangan hanya jadi guru di depan kelas, tetapi jadilah ruh masyarakat dunia. Baik buruknya masyarakat antara lain ditentukan oleh guru.

SEJARAH SINGKAT PGRI

November 25th, 2012

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932.
Semangat kebangsaan Indonesia telah lama tumbuh di kalangan guru-guru bangsa Indonesia. Organisasi perjuangan huru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para Guru Bantu, Guru Desa, Kepala Sekolah, dan Penilik Sekolah. Dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda mereka umumnya bertugas di Sekolah Desa dan Sekolah Rakyat Angka Dua.

Sejalan dengan keadaan itu maka disamping PGHB berkembang pula organisasi guru bercorak keagamaan, kebangsaan, dan yang lainnya.

Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah Kepala HIS yang dulu selalu dijabat orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kesadaran. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka.”
Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya, kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.

Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.

Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 – 25 November 1945 di Surakarta. Melalaui kongres ini, segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku, sepakat dihapuskan.  Mereka adalah – guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan  Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 – seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.

Dengan semangat pekik “merdeka” yang bertalu-talu, di tangan bau mesiu pemboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan :
1.    Memepertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia;
2.    Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan;
3.    Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

Sejak Kongres Guru Indonesia itulah, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Jiwa pengabdian, tekad perjuangan dan semangat persatuan dan kesatuan PGRI yang dimiliki secara historis terus dipupuk dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam rona dan dinamika politik yang sangat dinamis, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tetap setia dalam pengabdiannya sebagai organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan, yang bersifat unitaristik, independen, dan tidak berpolitik praktis.

Untuk itulah, sebagai penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994, menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional, dan diperingati setiap tahun.

Semoga PGRI, guru, dan bangsa Indonesia tetap jaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tulisan ini adalah Teks resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar PGRI, untuk dibaca pada upacara memperingati HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, 25 November 2008.

KISI-KISI UJIAN NASIONAL SMP/MTs

November 23rd, 2012

1. BAHASA INDONESIA SMP/MTs

 

NO

KOMPETENSI

INDIKATOR

1

Membaca dan memahami berbagai

teks nonsastra (biografi, artikel,

berita, iklan, tabel/diagram, bagan,

grafik, peta, denah), berbagai karya

sastra (puisi, antologi puisi, cerpen,

buku kumpulan cerpen, cerita anak,

buku cerita anak, novel remaja, novel

angkatan 20 – 30-an, dan drama).

Mengidentifikasi isi dan bagian suatu teks.

Menentukan persamaan isi berita.
Menentukan perbedaan penyajian berita.
Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan.
Menentukan kalimat fakta/opini dalam teks iklan.
Menyimpulkan isi paragraf.
Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah.
Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi.
Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita
Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel.
Mengidentifikasi unsur intrinsik drama.

2.

Menulis dan menyunting teks

nonsastra dengan menggunakan

kosakata yang bervariasi dan efektif

dalam bentuk buku harian, surat

pribadi, surat dinas, narasi dan pesan

singkat, laporan, pengumuman,

petunjuk, rangkuman, teks berita,

slogan/ poster, iklan, resensi dan

karangan, surat pembaca, teks pidato,

dan karya ilmiah; menulis teks sastra

dalam bentuk puisi, pantun, dongeng,

cerpen, dan drama.

Menulis catatan pengalaman pada buku harian.

Menulis pesan singkat sesuai konteks.
Menulis laporan/pengumuman/resensi.
Melengkapi surat pribadi/surat dinas/surat pembaca.
Menulis rangkuman.
Menulis teks berita sesuai konteks.
Menulis slogan sesuai konteks.
Menulis iklan sesuai konteks.
Menyusun petunjuk melakukan sesuatu.
Menulis teks pidato.
Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya
Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata.
Melengkapi pantun.
Melengkapi puisi.
Melengkapi naskah drama.

2. MATEMATIKA SMP/MTs

KOMPETENSI

INDIKATOR

 

Menggunakan konsep operasi hitung

dan sifat-sifat bilangan, perbandingan,

bilangan berpangkat, bilangan akar,

aritmetika sosial, barisan bilangan,

serta penggunaannya dalam

pemecahan masalah.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

operasi tambah, kurang, kali, atau bagi pada bilangan.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

Memahami operasi bentuk aljabar,

konsep persamaan dan

pertidaksamaan linier, persamaan

garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem

persamaan linier, serta

penggunaannya dalam pemecahan

masalah.

Menentukan pemfaktoran bentuk aljabar.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menentukan gradien, persamaan garis, atau
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

Memahami konsep kesebangunan,

sifat dan unsur bangun datar, serta

konsep hubungan antarsudut dan/atau

garis, serta menggunakannya dalam

pemecahan masalah.

Menyelesaikan masalah menggunakan teorema

Pythagoras.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis-
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

Memahami sifat dan unsur bangun

ruang, dan menggunakannya dalam

pemecahan masalah.

Menentukan unsur-unsur pada bangun ruang.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas

4.

Memahami konsep dalam statistika,

serta menerapkannya dalam

pemecahan masalah.

Menentukan ukuran pemusatan atau

menggunakannya dalam menyelesaikan masalah

sehari-hari.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

5.

Memahami konsep peluang suatu

kejadian serta menerapkannya dalam

pemecahan masalah.

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

peluang suatu kejadian.

3. BAHASA INGGRIS SMP/MTs

1.

READING (Membaca)

Memahami makna dalam wacana

tertulis pendek baik teks fungsional

maupun esai sederhana berbentuk

deskriptif (descriptive, procedure,

maupun report) dan naratif (narrative

dan recount) dalam konteks

kehidupan sehari-hari.

Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf

atau informasi tertentu/informasi rinci/informasi

tersirat atau rujukan kata atau makna kata/frasa atau

tujuan komunikatif dalam teks fungsional pendek

berbentuk caution/notice/warning, greeting card,

letter/e-mail, short message, advertisement,

announcement, invitation, schedule.

Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf
Menentukan gambaran umum/pikiran utama paragraf

2.

WRITING (Menulis)

Mengungkapkan makna secara tertulis

teks fungsional pendek dan esai

sederhana berbentuk deskriptif

(descriptive, procedure, maupun

report) dan naratif (narrative dan

recount) dalam konteks kehidupan

sehari-hari.

Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks

rumpang bentuk recount/narrative sederhana.

Menentukan kata yang tepat untuk melengkapi teks
Menentukan susunan kata yang tepat untuk membuat
Menentukan susunan kalimat yang tepat untuk

4. ILMU PENGETAHUAN ALAM ( IPA ) SMP/MTs

1.

Melakukan pengukuran dasar secara

teliti dengan menggunakan alat ukur

yang sesuai dan sering digunakan

dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan

satuannya atau penggunaan alat ukur dalam

kehidupan sehari-hari.

2.

Menerapkan konsep zat dan kalor

serta kegunaannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya

atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

2.

Menerapkan konsep zat dan kalor

serta kegunaannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Menentukan konversi suhu pada termometer.

2.

Menerapkan konsep zat dan kalor

serta kegunaannya dalam kehidupan

sehari-hari.

Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan

suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam

kehidupan sehari-hari.

3.

Mendeskripsikan dasar-dasar

mekanika (gerak, gaya, usaha, dan

energi) serta penerapan konsep

tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum

Newton dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Mendeskripsikan dasar-dasar

mekanika (gerak, gaya, usaha, dan

energi) serta penerapan konsep

tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi .

3.

Mendeskripsikan dasar-dasar

mekanika (gerak, gaya, usaha, dan

energi) serta penerapan konsep

tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam

kehidupan sehari-hari.

3.

Mendeskripsikan dasar-dasar

mekanika (gerak, gaya, usaha, dan

energi) serta penerapan konsep

tekanan dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan besaran fisis yang terkait dengan

tekanan pada suatu zat.

4.

Memahami konsep-konsep dan

penerapan, getaran, gelombang,

bunyi, dan optik dalam produk

teknologi sehari-hari.

Menentukan besaran fisis pada getaran atau

gelombang.

4.

Memahami konsep-konsep dan

penerapan, getaran, gelombang,

bunyi, dan optik dalam produk

teknologi sehari-hari.

Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.

4.

Memahami konsep-konsep dan

penerapan, getaran, gelombang,

bunyi, dan optik dalam produk

teknologi sehari-hari.

Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang

berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan

alat optik dalam kehidupan sehari-hari.

5.

Memahami konsep kelistrikan dan

kemagnetan serta penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan

kehidupan sehari-hari.

5.

Memahami konsep kelistrikan dan

kemagnetan serta penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam

suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau

Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam

kehidupan sehari-hari.

5.

Memahami konsep kelistrikan dan

kemagnetan serta penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik

dalam kehidupan sehari-hari.

5.

Memahami konsep kelistrikan dan

kemagnetan serta penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-

kutub yang dihasilkan.

5.

Memahami konsep kelistrikan dan

kemagnetan serta penerapannya

dalam kehidupan sehari-hari.

Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau

penerapannya pada transformator.

6.

Memahami sistem tata surya dan

proses yang terjadi didalamnya.

Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau

peredaran bumi-bulan terhadap matahari.

7

Mendeskripsikan konsep atom, ion

dan molekul dihubungkan dengan

produk kimia sehari-hari.

Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta

hubungannya dengan produk kimia sehari-hari.

8.

Memahami klasifikasi zat serta

Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam.

 

perubahannya.

Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran

termasuk rumus kimia

perubahannya.

Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu

serta perubahannya.

Mendeskripsikan pemakaian bahan

kimia tertentu dalam kehidupan

sehari-hari.

Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat

dalam beberapa produk kimia.

Mendeskripsikan pemakaian bahan

kimia tertentu dalam kehidupan

sehari-hari.

Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat

psikotropika serta cara menghindarinya.

Mendeskripsikan ciri-ciri dan

keanekaragaman makhluk hidup, serta

pentingnya pelestarian makhluk hidup

dalam kehidupan.

Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup.

Mendeskripsikan ciri-ciri dan

keanekaragaman makhluk hidup, serta

pentingnya pelestarian makhluk hidup

dalam kehidupan.

Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-

cirinya.

Mendeskripsikan komponen

ekosistem, interaksi antarmakhluk

hidup dalam lingkungan, serta peran

manusia dalam pengelolaan

lingkungan.

Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam

ekosistem.

Mendeskripsikan komponen

ekosistem, interaksi antarmakhluk

hidup dalam lingkungan, serta peran

manusia dalam pengelolaan

lingkungan.

Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi

pencemaran/kerusakan lingkungan.

Mendeskripsikan komponen

ekosistem, interaksi antarmakhluk

hidup dalam lingkungan, serta peran

manusia dalam pengelolaan

lingkungan.

Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi

manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan

hasil pengamatan/kasus.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan

penyakit yang berhubungan dengannya.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim-

enzim yang berperan pada proses pencernaan.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan

penyakit yang berhubungan dengannya.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia

dan penyakit yang berhubungan dengannya.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada

manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya.

Menjelaskan sistem organ pada

manusia.

Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada

manusia.

Menjelaskan sistem organ dalam

kehidupan tumbuhan

Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ)

pada tumbuhan.

Menjelaskan sistem organ dalam

kehidupan tumbuhan

Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan

terhadap pengaruh lingkungan luar.

Menjelaskan sistem organ dalam

kehidupan tumbuhan

Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-

percobaan tentang proses tersebut.

Mengaplikasikan konsep

pertumbuhan dan perkembangan,

kelangsungan hidup dan pewarisan

sifat pada organisme serta kaitannya

dengan lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi

alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup.

Mengaplikasikan konsep

pertumbuhan dan perkembangan,

kelangsungan hidup dan pewarisan

sifat pada organisme serta kaitannya

dengan lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan

hukum Mendel.

Mengaplikasikan konsep

pertumbuhan dan perkembangan,

kelangsungan hidup dan pewarisan

sifat pada organisme serta kaitannya

dengan lingkungan, teknologi dan

masyarakat.

Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk

kehidupan manusia.

 

 

 

 


JIKA POSTING INI BERMANFAAT KLIK GOOGLE+1SOAL SENI BUDAYA KELAS IX SMP

November 22nd, 2012

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH  PERTAMA (SMP)NEGERI 1 SANGALLA

Rantealang,Kecamatan Sangalla Selatan,Kab.Tana Toraja

ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL

 

MATA PELAJARAN            : SENI BUDAYA ( SENI RUPA )

KELAS/SEMESTER             :  IX/Ganjil

TAHUN PELAJARAN          : 2012/2013

 

PETUNJUK UMUM

1.Isikan Identitas(Nomor Peserta)Anda dalam lembar jawaban yang tersedia

2.Berilah tanda silang (X) pada huruf di depan jawaban yang paling tepat.

3.Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya

4.Laporkan kepada pengawas bilamana terdapat tulisan yang kurang jelas atau jumlah soal kurang.

5,.Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas

 

1.Karya seni yang berisi nilai-nilai budaya dan mengutamakan nilai keindahan tanpa nilai praktis disebut, …

a. Seni rupa Nusantara

b. Seni rupa Murni Nusantara

c. Seni rupa manca negara

d.Seni rupa terapan Nusantara

2. Seni rupa yang diciptakan oleh masyarakat sesuai kebudayaan daerah tertentu yang sifatnya turun temurun dan tidak mengalami perubahan dari masa-kemasa disebut, …

a. Seni rupa Tradisional

b. Seni rupa Modern

c. Seni rupa post modern

d. Seni rupa manca negara

3.Berikut ini termasuk ciri-ciri seni rupa primitif  kecuali

a. Terkesan misteri

b. Merupakan makna/lambang

c. Ekspressif penuh perasaan

d. Bentuknya sudah sempurna

4. Yang termasuk karya seni rupa murni yaitu…

a. Kursi

b. Tas

c. Patung

d. Rumah adat toraja

 

 

5. Karya seni rupa yang bersifat turun temurun dan tidak mengalami perubahan dari masa ke masa adalah ciri karya seni rupa …

a. Tradisional

b. Kuno

c. Modern

d. Post modern

 

 

6. Lukisan di atas adalah lukisan di Gua kabupaten Bone sul-sel. Termasuk karya seni rupa zaman…

a. Klasik

b. Primitif

c. Modern

d. Post modern.

7. Ciri-ciri seni rupa klasik adalah…

a. Bersifat simbolis

b. Melambangkan kejayaan suatu kerajaan

c. terkesan misteri

d. masih sangat sedrhana

8. Aliran seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan bahkan menyebutkannya otomatisme psikis murni disebut, …

a. Surialisme

b. Realisme

c. Romantisme

d. Naturalisme

9. Gaya seni rupa modern dapat dibedakan menjadi,…

a. Gaya deformatif dan representatif

b. Gaya primitif dan klasik

c. Gaya tradisional dan modern

d. Gaya nusantara dan manca negara

10. Ciri – ciri aliran Naturalis adalah,…

a. Warna tampak alami

b. Terkesan misteri

c. Merupakan makna atau lambang

d. bersifat formalitas

 

11. Aliran seni rupa yang merupakan perwujudan perasaan secara spontan dan cepat disebut …

a. Naturalisme

b. Ekspresionisme

c. Surialisme

d. Kubisme

12. Ciri dari aliran kubisme adalah,…

a. Melukis hal hayal

b. Seperti alam mimpi

c. penggambaran berbentu kotak

d. Berupa simbol atau lambang

13. Aliran dalam seni lukis yang menggambarkan obyek penuh kegetiran dan tantangan dinamakan……………..
a. naturalisme

b. realisme

c. impressionisme

d. ekspressionisme

14. Berikut ini yang termasuk prinsip penggabungan unsur seni rupa adalah,…

a. Irama

b. Kontras

c. Gelap terang

d. Komposisi

15. Yang tidak termasuk istilah warna yaitu,…

a. Hue

b. Value

c. Intensitas

d. Tersier

16. Aliran dalam seni lukis yang menggambarkan obyek dengan semirip-miripnya dinamakan……………..
a. naturalisme

b. realisme

c. impressionisme

d. ekspressionisme

17. Prinsip seni rupa yang berupa perulangan dari unsur-unsur seni sehingga menimbulkan kesan gerak dinamakan……..
a. Kesatuan

b. Keserasian

c. Ritme

d.Keseimbangan

18. Berikut ini yang tidak termasuk unsur seni rupa yaitu…

a. Garis

b. Bentuk

c. Harmonis

d. warna

 

 

19. Unsur terkecil yang merupakan media ungkap dalam seni rupa disebut,…

a. Garis

b. Titik

c. Bidang kecil

d. bentuk terkecil

20. Unsur seni yang menimbulkan adanya gelap terang disebut

a. garis

b. bentuk

c.Tekstur

d. Warna

21. Yang dimaksud warna HUE adalah kelompok warna,…

a. Sekundary

b. Primer

c. Tersier

d. Netral

22. berikut ini yang tergolong warna dingin adalah,…

a. Kuning

b. Putih

c. Warna terang

d. Warna Cerah

23. Contoh kombinasi warna momokromatik adalah,…

a. Merah dan biru

b. Biru dan kuning

c. Merah dan Kuning

d. Biru dan biru muda

24. Warna komplementer adalah,…

a. Kombinasi warna yang berlawanan

b. Kombinasi warna yang serasi

c. Kombinasi warna menurut intensitas

d. Kombinas warna harmonis

25. Batas antara warna satu dengan warna lain disebut,…

a. Intensitas warna

b. Value warna

c. Gradasi warna

d. Kombinasi warna

26. Warna yang melambangkan kebenaran adalah,…

a. Hijau

b.Ungu

c.Putih

d.Biru

27. Bentuk tiruan benda alam disebut bentuk,…

a. Intuitif

b. Abstrak

c. Figuratif

d. Naturalis

 

28. Ragam hias batik parang termasuk bentuk,…

a. Abstrktif

b. dekoratif

c. Naturalis

d. Simbolis

29. Nilai raba suatu permukaan disebut,…

a. Rupa

b. Bentuk

c. Sentuhan

d. Tekstur

30. Perbedaan Tekstur semu dengan tekstur nyata …

a. Semu sesuai kenyataan Nyata tidak sesuai kenyataan

b. Semu tidak nyata, nyata sesuai kenyataan

c. Semu halus, Nyata kasar

d. Semu Kasar, Nyata halus

31. Jika bagian kiri dan bagian kanan sama bentuk dan bobotnya dalam prinsip seni dinamakan….
a. Keharmonisan

b. Keseimbangan simetris

c. Keseimbangan asimetris

d. dominasi

32. Susunan tulisan pada komposisi di samping adalah menggunakan keseimbangan…………
a. Simetris

b. Asimetris

c. Formal

d. Semu

33. Mengapresiasi karya berdasarkan kesepakatan dengan jalan diskusi  yang akan menghasilkan interprestasi terhadap karya seni adalah metode apresiasi,..

a. Induktif

b. Deduktif

c. Empati

d. Interaktif

34. Menganalisis karya berdasarkan Media dan teknik berkarya seni disebut

a. Mediun

b. Subjektif

c. Objektif

d. Form

35. Mengekspresikan diri melalui karya seni dengan membubuhkan warna di bidang dua dimensi disebut,…

b.Melukis

b, Menggambar

c. Mewarnai

d. Mencampur warna

 

36. Karya seni lukis  yang terbuat dari susunan kaca berwarna dinamakan…..
a. Colase

b. Mozaik

c. Aquarel

d. Montase

37. Simaklah judul-judul lukisan berikut ini! 1. Penjual sayur 2. Memanen padi di sawah 3. Pertempuran Banteng 4. Letusan Merapi 5. Sembahyang di Pura 6. Antara Hidup dan Mati Yang menggambarkan judul lukisan yang beraliran realisme adalah…….
a. 1 dan 3

b. 3 dan 4

c. 1 dan 2

d. 4 dan 5
38. Teknik melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga tembus pandang disebut teknik…………
a. Aquarel

b. Spray

c. Plakat

d. Pointilis

39.Yang tidak termasuk media melukis adalah,..

a. Cat air

b. kertas

c. Tripleks

d. Kuas

40. Teknik melukis dengan sapuan warna tipis disebut,…

a. Aquarel

b. Plakat

c. Pointilis

d. Spray

41.Rancangan Kasar dari suatu lukisan disebut,…

a. Gambar

b. Sketsa

c. Garis

d. Tekstur

42. Berikut ini yang tidak termasuk aturan penting dalam membuat sketsa adalah, …

a. Garis tegas tidak putus-putus

b. Mengutamakan spontanitas

c. Hindari Penggunaan garis yang tidak perlu

d. Hapus yang garis salah

43. Contoh Thema lukisan Manusia dengan diri sendiri

a. Potret diri

b. Keluarga bahagia

c. Kubistis

d. Stalasi wayang

 

 

44. Alat membuat lukisan dengan teknik semprot yaitu,…

a. Kuas

b. Sprayer

c. Cat minyak

d. Tripleks

45. Menempelkan potongan kertas menjadi lukisan berbentuk relief merupakan teknik,…

a. Tempera

b. Spray

c. Pointilis

d. Kolase

46. Langkah awal melukis adalah, …

a. Menyiapkan alat dan bahan

b. Membuat sketsa

c. Membasahi kertas

d. Menemukan gagasan

47. Tahap penyempurnaan Lukisan sebagai langkah terakhir adalah,…

a. Finising

b. Mewarnai

c. Menggunakan alat dan bahan

d. Menyelesaikan sketsa

48. Tempat mencampur warna dalam melukis disebut, …

a. Palet

b. Sprayer

c. Esel

d. Tube

49. Aliran lukisan Gadis di depan cermin karya Pablo ficaso adalah,…

a. Naturalis

b. Ekspresionisme

c. Kubisme

d. Surialisme

50. Contoh Lukisan ber aliran Ekspresionisme adalah Bunga Matahari, Karya,…

a. Vincent Van Gogh

b. Pablo Vicaso

c. Salvador dali

d. Fransico Goya.

DOA TAHUN BARU HIJRIAH

November 19th, 2012

Sedikit demi sedikit waktu tlah berlalu.

Banyak kisah yg telah tercipta.

Banyak cerita yg telah dijalani.

Suka dan duka.

Senyum dan tawa.

Dan pastinya banyak kesalahan yg diperbuat.

Hari ini..

Bulan telah berganti..

Tahun pun telah berganti dengan yg baru.

Hari ini 1 Muharram 1434 Hijriah.

Sebagai Tahun Baru Islam.

Tahun baru untuk semua umat Islam di Dunia.

Di hari ini.

Mencoba untuk merenungi apa yg telah terjadi.

Banyak kisah cerita yg dijalani.

Banyak kesalahan yg pastinya telah dilakukan.

Hanya Do’a yg bisa dipanjatkan.

Hanya mimpi dan harapan yg selalu tercipta.

Semoga di tahun baru ini..

Semuanya akan menjadi lebih baik lagi.

Buat ku sendiri.. keluarga.. mereka.. dan semuanya..

Selamat tahun baru Islam..

Semoga di tahun ini kita bisa lebih memperkuat Islam kita.

Semakin mendekatkan diri pada Illahi Robby.

Memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Menjadi sosok dan pribadi yg lebih baik lagi.

Amin..

By Arie Pinoci

KARAKTERISTIK KURIKULUM 2013

November 18th, 2012

Mulai tahun pelajaran 2013/2014, kurikulum SD/SMP/SMA/SMK mengalami perubahan-perubahan antara lain mengenai proses pembelajaran, jumlah mata pelajaran, dan jumlah jam pelajaran.

Beberapa hal yang baru pada kurikulum mendatang antara lain:

1. Kurikulum berbasis sains

2. Kurikulum 2013 untuk SD, bersifat tematik integratif. Mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua pelajaran (IPA dan IPS  diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran).

 • IPA akan menjadi materi pembahasan pelajaran Bahasa Indonesia dan matematika
 • IPS akan menjadi pembahasan materi pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN.

3. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, disamping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.

4. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi.

5. Jumlah mata pelajaran ada 7:

 1. pendidikan agama,
 2. pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan,
 3. Bahasa Indonesia,
 4. matematika,
 5. seni budaya dan prakarya,
 6. pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan,
 7. Pramuka

6. Alokasi waktu per jam pelajaran

 • SD = 35 menit
 • SMP = 40 menit
 • SMA = 45 menit

7. Banyak jam pelajaran per minggu

 • SD: Kelas I = 30 jam, kelas II= 32 jam, kelas III=34 jam, kelas IV, V,VI=36 jam
 • SMP = 38 jam
 • SMA = 39 jam

 

Sumber: diolah dari http://www.antaranews.com/berita/343272/kurikulum-pendidikan-berubah-2013 dan Jawa Pos edisi 16 November 2012.

Unduhan Pendataan Dikdas

November 12th, 2012

Aplikasi Pendataan

Jika anda sudah pernah menginstall versi 1.13.0.0, anda cukup mendownload patch v 1.13.0.1 untuk mengupgrade versi aplikasi.

Manual Aplikasi

Video Tutorial

Landasan Hukum

Formulir dan Panduan Pendataan

Kebijakan Pendataan

GURU INDONESIA

Berbagi Informasi Untuk Guru Indonesia